Bentley MARK VI

Racing Green Open Sports Tourer

Over de Bentley MARK VI

See for information in English down below.

Bentley MK VI Open Sports Tourer

* 8 cilinder in lijn Rolls Royce/Bentley B80 motorblok.
* Unieke opbouw door Racing Green Engineering Ltd. te South Wales.
* Tot in details perfect gerestaureerd.
* Uitgebreide documentatie en goedkeuringscertificaten.


THE BENTLEY STORY
W.O. Bentley stichtte Bentley Motors in 1919 en is tot op heden uitgegroeid tot een team van meer dan 4000 toegewijde medewerkers.
De buitengewone auto’s van het merk zijn altijd ontworpen door uitzonderlijke mensen die alleen de beste materialen gebruiken en die op hun beurt weer geïnspireerd werden door mensen met visie en passie. Van de gepassioneerde Bentley Boys and ~Girls die in de jaren 20 met de auto’s raceten en W.O. Bentley dwongen om steeds grotere technische hoogstandjes te bereiken tot aan de huidige visionaire eigenaren toe, welke ertoe aan bijdragen om de wereld rondom de Bentley rijders vorm te geven.
Racen zit in het dna van Bentley en zonder racen had Bentley misschien nooit bestaan. Het team dat in de jaren 20 ontstond bleek niet te stoppen op de racecircuits van Groot-Brittannië en Noord-Europa.
W.O. Bentley was meer dan alleen een ingenieur, hij was ook een man die ontegensprekelijk geloofde in het belang van autoracen als bijdrage voor zijn succes. Zelf zei hij: het racebeleid maakte deel uit van de fundamenten van Bentley Motors en dat zijn testen en publiciteit geven aan onze auto’s, waarmee hij in feite de voorloper was van de huidige fabrieksteams in de professionele racerij.
Als merk wordt er constant vooruitgekeken en we refereren hierbij aan de innoverende technologische conceptcars welke in de loop der tijd zijn ontwikkeld volledig met het oog op de toekomst.
In het door Bentley gelanceerde manifest schetst men de intentie te hebben om het meest duurzame luxe automerk ter wereld te worden.
De unieke relatie tussen degenen die de auto’s maken en degenen die erin rijden, heeft bijgedragen aan een boeiende historie zoals er geen ander is.


BENTLEY MKK VI OPEN SPORTS TOURER
Bijzonder fraai en met oog voor detail door Coach builder: Racing Green Engineering Ltd. te South Wales, weder opgebouwd naar een Open Sports Tourer.
De carrosserie is gebouwd op een totaal gerenoveerd Bentley MK VI chassis uit 1951, welke werd voorzien van een 8 cilinder Rolls Royce/Bentley B80 blok.
De “Nut & Bolt” restoratie omvat o.a.: nieuwe tourer body met een aluminium bekleed frame van essenhout, chroomdelen en het elektrische geheel nieuw geïnstalleerd.
Experts van de Bentley Drivers Club Ltd. hebben alles aangaande de originaliteit van de auto en haar onderdelen gecontroleerd en akkoord bevonden, hetgeen in een officiële brief aan de heer Peris Edwards van Racing Green Engineering Ltd. op 24 februari 2014 is bevestigd.
Aftersales Department van Bentley Motors Ltd heeft een certificaat afgegeven van “Construction & Technical Specification van de oorspronkelijk geleverde Bentley Mark VI, waarvan het chassis gebruikt is voor deze Open Sports Tourer.
De auto heeft reeds goedkeuringen gehad in United Kingdom, België en Duitsland hetgeen hernieuwde keuringen bij een eventuele export zal vereenvoudigen.

CARROSSERIE
Het imposante bodywork bestaat uit een prachtig frame van geïmpregneerd essenhout met aluminium panelen gepolsterd en bekleed met rexine in een groene kleur, geheel passend bij de donkergroene frontpartij van de Bentley.
Zwarte Double duck neerklapbare kap en een zwarte, volledige over het open gedeelte passende, tonneau cover. Al het chroomwerk perfect vernieuwd. Alles in top conditie.

INTERIEUR
De mooie donkergroene lederen bekleding van hoge kwaliteit weerspiegeld het vakmanschap aan deze auto besteed. De fraai gevormde Bucket Seats, met stoelverwarming, voor bestuurder en co-driver en de royale achterbank tezamen met de identieke lederen bekleding op de panelen en de stevig omzoomde karpetten maken het interieur in perfectie af.

MOTOR
De Bentley B80 motor is een 8 cilinder in-line motor met overhead inlet- en uitlaat- kleppen, dry sump smeersysteem met aparte oliefilter. De Cubic capacity bedraagt 5,675 cc.

KOELSYSTEEM
Onder druk gezet koelsysteem met een 5 blad 16” koelventilator door een v snaar aangedreven.

BRANDSTOFSYSTEEM
De 4 SU carburateurs van het type H.6 staan gemonteerd op een gepolijst inlaatspruitstuk van aluminium voorzien de machtige motor van de benodigde brandstof. De brandstofpomp kan naar keuze worden ingeschakeld; een door de motor aangedreven mechanische pomp of door twee elektrische benzine pompen. De met een rasterframe beschermde brandstoftank heeft een inhoud van 25 gallons (ca. 114 liter).

UITLAATSYSTEEM
Het roestvrijstalen uitlaatsysteem heeft een grote boring rechtstreeks naar de dempers.

KOPPELING EN OVERBRENGING
Single dry plate, heavy duty.
Bentley four speed and reverse met synchromesh op 2e, 3e, en 4e versnelling.
Versnellingsbak verhoudingen: 1e - 2.98 : 1, 2e - 2.02 : 1, 3e - 1.34 : 1, 4e - Direct. Reverse - 3.15
High Ratio Crown Wheel and Pinion voor het verkrijgen van een hogere verhouding.

VERING
Totaal verbeterd veersysteem zowel aan voor- als aan de achterzijde.

STUURINRICHTING
Cam & roller stuursysteem, ratio 15.25:1. 18” Bentley stuurwiel.

REMSYSTEEM
Hydraulische trommelremmen, voor. Mechanische trommelremmen, achter ondersteund door een mechanisch aangedreven servo. Verbeterde remvoeringen, extra koelsleuven bij de remmen voor.

WIELEN EN BANDEN
Zwart gespoten 21” spaakvelgen voorzien van 21 x 7.00 Blockley banden. Verchroomde Knock on spinners.

ELEKTRISCH SYSTEEM
De Bentley is voorzien van een 12V installatie met een negatieve aarding. De accu bevindt zich onder het vloercompartiment en de veiligheidsschakelaar in het bagage gedeelte achter.
Het opladen gebeurt middels een verbeterde 12V wisselstroomdynamo.
De Lucas P100 koplampen hebben 55/65w halogeenverlichting. Aanvullend zijn er nog Cibie “long range driving” lampen gemonteerd met eveneens 55/65w halogeenverlichting. Op alle koplampen zit een steenslag protectie gaaswerk gemonteerd.
De richtingaanwijzers zijn discreet in het geheel verwerkt.

INSTRUMENTEN
De instrumenten zijn gemonteerd in een prachtig geciseleerd aluminium paneel en alle meters dateren uit de oorspronkelijke periode.

Deze Bentley is een perfecte keuze voor klassiek rijplezier met een unieke uitstraling!

Ook de exportdocumenten en het transport kunnen wij voor u regelen. Een verzekering voor 2 weken is ook mogelijk!

Wij handelen al jaren in vintage, klassieke en moderne sportwagens met verkoop door heel Nederland, Europa en de rest van de wereld. We bieden een prachtige variëteit aan collector auto's die in staat zijn om jarenlang puur plezier te geven, die u online kunt vinden op www.carrosso.com of door een bezoek te brengen aan onze showroom in Oldemarkt, op een uur rijden van Amsterdam.

Wij hebben een grote variatie aan klassieke sportwagens, mocht u geïnteresseerd zijn in de specifieke details van een bepaalde auto, bel ons dan gerust. We staan open voor het onderhandelen over transacties, we kunnen auto’s opslaan en we hebben een effectieve en betrouwbare manier om uw auto's te verkopen via ons aankoop- of consignatieverkoopprogramma. Dus, als u een (klassieke) sportwagen te koop heeft, neem dan contact met ons op.

Bentley MK VI Open Sports Tourer

* 8 cylinder in-line Rolls Royce/Bentley B80 engine.
* Unique construction by Racing Green Engineering Ltd. in South Wales.
* Perfectly restored in every detail.
* Extensive documentation and approval certificates.


THE BENTLEY STORY
W.W. Bentley founded Bentley Motors in 1919 and to date has grown to a team of more than 4,000 dedicated employees.
The brand's extraordinary cars have always been designed by exceptional people who use only the best materials and who in turn have been inspired by people with vision and passion. From the passionate Bentley Boys and ~Girls who raced the cars in the 1920s and W.W. Bentley to achieve ever greater technical feats down to the current visionary owners, helping to shape the world around Bentley drivers.
Racing is in Bentley's DNA and without racing Bentley might never have existed. The team that emerged in the 1920s proved unstoppable on the racetracks of Great Britain and Northern Europe.
W.W. Bentley was more than just an engineer, he was also a man who undeniably believed in the importance of auto racing as a contributor to his success. As he himself said, race policy was part of the foundations of Bentley Motors and that his testing and publicity give to our cars, effectively making him the forerunner of today's works teams in professional racing.
As a brand, we are constantly looking ahead and we refer to the innovative technological concept cars that have been developed over time, completely with a view to the future.
The manifesto launched by Bentley outlines the intention to become the most sustainable luxury car brand in the world.
The unique relationship between those who make the cars and those who drive them has contributed to a fascinating history like no other.


BENTLEY MKK VI OPEN SPORTS TOURER
Particularly beautiful and with an eye for detail by Coach builder: Racing Green Engineering Ltd. in South Wales, rebuilt to an Open Sports Tourer.
The body is built on a totally renovated 1951 Bentley MK VI chassis, which was fitted with an 8 cylinder Rolls Royce/Bentley B80 block.
The “Nut & Bolt” restoration includes: new tourer body with an aluminum clad frame made of ash wood, chrome parts and the electrical completely newly installed.
Experts from the Bentley Drivers Club Ltd. have checked and agreed everything concerning the originality of the car and its parts, which was stated in an official letter to Mr Peris Edwards of Racing Green Engineering Ltd. was confirmed on February 24, 2014.
Aftersales Department of Bentley Motors Ltd has issued a Certificate of Construction & Technical Specification of the originally delivered Bentley Mark VI, the chassis of which has been used for this Open Sports Tourer.
The car has already had approvals in the United Kingdom, Belgium and Germany, which will simplify re-inspections in the event of an export.

BODY
The impressive bodywork consists of a beautiful frame of impregnated ash wood with aluminum panels padded and covered with rexine in a green color, completely matching the dark green front of the Bentley.
Black Double duck folding hood and a black tonneau cover that fits completely over the open part. All chrome work perfectly renewed. Everything in top condition.

INTERIOR
The beautiful high quality dark green leather upholstery reflects the craftsmanship put into this car. The beautifully shaped Bucket Seats, with heated seats, for driver and co-driver and the generous rear seat together with the identical leather upholstery on the panels and the firmly lined carpets complete the interior in perfection.

ENGINE
The Bentley B80 engine is an 8 cylinder in-line engine with overhead intake and exhaust valves, dry sump lubrication system with separate oil filter. The cubic capacity is 5,675 cc.

COOLING SYSTEM
Pressurized cooling system with a 5 blade 16” V-belt driven cooling fan.

FUEL SYSTEM
The 4 SU carburettors of the type H.6 are mounted on a polished aluminum intake manifold and provide the powerful engine with the necessary fuel. The fuel pump can be switched on as desired; a mechanical pump driven by the engine or by two electric petrol pumps. The grid-frame protected fuel tank holds 25 gallons (approx. 114 liters).

EXHAUST SYSTEM
The stainless steel exhaust system has a large bore directly to the mufflers.

CLUTCH AND TRANSMISSION
Single dry plate, heavy duty.
Bentley four speed and reverse with synchromesh on 2nd, 3rd, and 4th gear.
Gear ratios: 1st - 2.98 : 1, 2nd - 2.02 : 1, 3rd - 1.34 : 1, 4th - Direct. Reverse - 3.15
High Ratio Crown Wheel and Pinion for getting a higher ratio.

SUSPENSION
Totally improved suspension system both at the front and at the rear.

STEERING SYSTEM
Cam & roller steering system, ratio 15.25:1. 18” Bentley steering wheel.

BRAKE SYSTEM
Hydraulic drum brakes, front. Mechanical drum brakes, rear assisted by a mechanically driven servo. Improved brake linings, additional cooling slots on the front brakes.

WHEELS AND TIRES
Black painted 21” spoke rims fitted with 21 x 7.00 Blockley tires. Chromed Knock on spinners.

ELECTRICAL SYSTEM
The Bentley is equipped with a 12V installation with a negative ground. The battery is located under the floor compartment and the safety switch in the rear cargo area.
Charging is done via an improved 12V alternator.
The Lucas P100 headlights have 55/65w halogen lighting. In addition, Cibie "long range driving" lamps have also been fitted with 55/65w halogen lighting. Stone chip protection mesh is mounted on all headlights.
The direction indicators are discreetly integrated into the whole.

INSTRUMENTS
The instruments are mounted in a beautifully hammered aluminum panel and all gauges date from the original period.

This Bentley is a perfect choice for classic driving pleasure with a unique look!

We can also arrange the export documents and transport for you. An insurance for 2 weeks is also possible!

We have been trading in vintage, classic and modern sports cars for years, with sales throughout the Netherlands, Europe and the rest of the world. We offer a wonderful variety of collector cars capable of providing years of pure pleasure, which you can find online at www.carrosso.com or by visiting our showroom in Oldemarkt, an hour's drive from Amsterdam.

We have a wide variety of classic sports cars, if you are interested in the specific details of a particular car, please give us a call. We are open to negotiating transactions, we can stock cars and we have an effective and reliable way to sell your cars through our purchase or consignment sales program. So, if you have a (classic) sports car for sale, please contact us.

Technisch

Kilometerstand 2.901 mi
Bouwjaar 1951
Kleur Groen
Interieurkleur Groen
Bekleding Leder
Transmissie Handgeschakeld
Brandstof Benzine
Carrosserievorm Cabriolet
BTW/Marge marge
Aantal versnellingen 4
Aantal cilinders 8
Cilinderinhoud 5675cc

Neem contact op

Je ontvangt automatisch een kopie van deze mail.
Bedankt voor je aanvraag. Hij is verzonden!
Carrosso
Bel ons gerust voor persoonlijk advies
+31 6 2535 1515 WhatsApp
Prijs € 385.000
Bedankt voor je aanvraag. Hij is verzonden!
NL
Totaal € 385.000
Scroll to top